ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนในคลังความรู้ให้สอดคล้องกับคลังข้อสอบรายบุคคลและข้อสอบอิงมาตรฐานรายกลุ่มสาระ คลังทฤษฎีแนะแนวอาชีพ

 

 Pic2Re Pic12Re 
  Pic10Re_1 
 Pic13Re Pic16Re 

นางมณฑา สมานบุญ รองรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี. และ นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ  รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และคณะครู อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง  ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย อบรม คลังทฤษฎีแนะแนวอาชีพ  เมื่อวันที่ 11-12  พฤษภาคม  2558  โดยนางสาวอารีย์ ธีระวรกุล  Sales Manager บริษัท Starsoftware  พร้อมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคลังทฤษฎีแนะแนวอาชีพ ร่วมด้วย นายกิตติ ตาแดง,นางสาวชัชชญา สอนใจและนางสาวกนกพร  บุราษี Training Support บริษัท  Starsoftware  ได้เป็นผู้ร่วมบรรยาย ฝึกอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในตัวระบบคลังทฤษฎีแนะแนวอาชีพ ครั้งนี้ด้วย

 โดยระบบจัดการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพนี้ หรือเรียกว่า คลังทฤษฎีแนะแนวอาชีพนั้น เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดการข้อสอบสำหรับคุณครูทุกท่าน โดยคุณครูสามารถสร้างชุดข้อสอบตามตัวชี้วัดและพิมพ์ออกเป็นชุดคำถามเพื่อให้นักเรียนตอบในกระดาษคำตอบ หรือนำชุดข้อสอบที่ได้สร้างขึ้นมาให้นักเรียนสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณครูสามารถดูผลการสอบได้ทันที รวมทั้งรายงานต่างๆเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล หรือรายกลุ่ม อิงมาตรฐานหลักสูตรรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาจัดตั้งศูนย์จัดการองค์ความรู้ (KM)ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ ตลอดจนใช้ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ให้นักเรียนฝึกทดสอบกับข้อสอบที่มีอยู่ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเอง สำหรับการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ

จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมฟังการอบรมทำแบบประเมินทดสอบความรู้ ความเข้าใจในตัวระบบของบริษัท โดยนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ทำการมอบของรางวัลผู้ที่ทำข้อสอบได้คะแนนลำดับที่ 1 คือ ได้รับคะแนน 17 เตม 20 เป็นตัวอย่างเชิงปฏิบัติที่นำเข้าคลังบทเรียน แล้วได้รับการ like มากที่สุด  และรางวัลความซื่อสัตย์ คือจำนวนชม และ like เท่ากัน

โดยความประทับใจสำหรับการอบรมที่ ร.. ดัดดรุณี ท่านรองวิชาการ และคณาจารย์ทุกท่าน มีความพร้อมมากและมีความประทับใจกับน้องๆ Training Support  บริษัท Starsoftware ทุกคน

 

The power of teamwork จงศรัทธากับการทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะ

อ่านต่อ...