ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยโปรแกรมเมอร์ บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ ภาคเหนือ ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

 Pic_1Re_3  Pic_2Re
 Pic_3Re_1 Pic_4Re 
 Pic_4Re Pic_2Re_1 


เมื่อวันที่  21 เมษายน   2558  นายณรงค์  เพชรล้ำ หัวหน้ากลุ่มแผนและงบประมาณ 1 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ 7 โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายรัมยง อนุมานราชธน ประธานบริษัท Starsoftware และ นาง ณปัทม์  อาบทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Starsoftware  เข้าร่วมฟังการประชุมเชิงการถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครั้งนี้ด้วย

                โดยทางบริษัท Starsoftware ได้ส่งทีม Application  Development  นำโดย นายกฤษฎา รอดทัพ SA/Technical Support Manager และนายวุฒิชัย  พุ่มพวง Application Development  เข้าร่วมสัมมนา และบรรยายถึง การศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ 7 โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทั้งนี้ได้รับต้อนรับเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาและบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นจำนวนมาก

 

                ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้(Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โยเฉพาะผ่าน Technology  ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน  เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)

อ่านต่อ...