ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

รศ.นพ.กำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการดำเนินงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการวันแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับฟัง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณ และมอบนโยบาย ดังนี้

๑. ต้องการให้คนไทยมีคุณภาพทางการศึกษาสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ไม่เฉพาะนักเรียน นักศึกษา แต่หมายถึงประชาชนทุกคน ดังนั้นหน่วยงาน กศน. วิทยาลัยชุมชน จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

๒. ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือแก้ปัญหา

๓. ขอความร่วมมือในเรื่องข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่ใช่ข้อมูลตามความรู้สึก เพราะผู้ที่อยู่กระทรวงศึกษาธิการย่อมต้องทราบข้อมูลมากกว่า

๔. ขออย่าให้มีการทุตจริตคอรัปชั่น ถ้ามีจะดำเนินการให้ถึงที่สุด

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่าในการทำงานนั้น จะต้องมี ๔ S คือ

๑.     Service mind มีจิตใจในการบริการ ผู้รับบริการเปรียบเหมือนญาติพี่น้อง

๒.     Speed ความรวดเร็วในการให้บริการ

๓.     Smart ต้องมีความรอบรู้ และ

๔.     Systematic ทำงานให้เป็นระบบ

นอกจากนี้ ยังให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลว่า

คนที่ฉลาดและขยันควรให้อยู่ใกล้ตัว

คนที่ขยันแต่ไม่ฉลาดให้ฝึกอบรม

คนที่ขี้เกียจและฉลาดต้องมอบหมายงานให้มากขึ้น

ส่วนคนที่ขี้เกียจและไม่ฉลาด ให้พิจารณาดูว่าจะพัฒนาได้อย่างไร

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าวถึงการปฏิรูประบบการศึกษาว่า เป็นหน้าที่ของทุกกระทรวง ที่ต้องช่วยกันดูแลและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องของ สกสค. และองค์การค้าของคุรุสภานั้น ต้องขอความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูง มาช่วยปรับปรุงระบบโดยมีข้อมูลที่เพียงพอ

 

ในส่วนของงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับ จะนำมาพัฒนาคนให้มีคุณภาพทางการศึกษาภายใน 3 ปี หรือ 5 ปี ให้ได้ผลนั้น จะต้องช่วยกันทุกฝ่าย

อ่านต่อ...