ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมระบบปฏิบัติการ การเช็ครายคาบ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์

 Pic1Re_29 Pic5Re_20 
 Pic8Re_10

Pic3Re_25 


 

      เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  นางสาวสุดสวาท  ยังแจ่ม ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเช็ครายคาบ และตารางสอบ ร่วมด้วย คณะครู อาจารย์และบุคลากรภายใต้สังกัด  จัดทำโครงการพัฒนาระบบการเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่มลดคะแนนพฤติกรรม  เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ทราบประวัติการสอนรายคาบวิชาของครูได้ ทั้งนี้ได้รับความสนใจ จากคณะครูและอาจารย์ เป็นอย่างดี

คำอธิบายระบบ  

       เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้, คำอธิบาย รายวิชา, มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร, วิเคราะห์ สัดส่วนเวลาเรียนหน่วยการเรียนรู้ปกติและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ, บันทึกตารางสอน, ออกรายงาน  ตารางสอนอาจารย์, ตารางสอนนักเรียน, ตารางการสอนรายบุคคล, ตารางการสอนแต่ละกลุ่มสาระ กำหนด แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร/ หมวดวิชาเรียน / กลุ่มวิชา สาระแกนกลาง มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แสดงรายละเอียดของแผนการเรียน ตามระดับชั้น, แผนการเรียน ออกรายงาน รายงาน แผนการเรียนของนักเรียน ตามระดับชั้น, แผนการเรียน และระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลพฤติกรรม เวลามาเรียนของนักเรียนตั้งแต่มาถึง โรงเรียน บันทึกการเข้าเรียนรายวิชารายคาบเรียน และเวลาออกจากโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบถึงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนใช้สำหรับ บันทึกข้อมูลพฤติกรรมของครูการบันทึกเวลา และรายละเอียดการสอนรายคาบเรียนของครู เพื่อให้ผู้บริหาร ครู สามารถจัดทำเป็นแฟ้มรายงานการสอน รายคาบของครูสำหรับการนิเทศการศึกษาสำหรับครู และยังใช้เป็น แฟ้มสะสมผลงานของครูเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ในการเลื่อนขั้นตำแหน่งและขั้นเงินเดือน  นอกจากนี้ยัง

-               สามารถสรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ของนักเรียนในแต่ละรายวิชา เพื่อใช้ประกอบในการออกใบ ปพ.5 ได้

-               สามารถสรุปและ Export ไฟล์ เพื่อรวบรวมเนื้อหา/บทเรียน ที่ครูแนบไฟล์สอนในแต่ละคาบวิชา  เมื่อสิ้นปีการศึกษาได้

-               ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.             มีเครื่องมือสำหรับช่วยคุณครูบันทึกและค้นหาเวลาเข้าเรียนของนักเรียน ตั้งแต่มาถึง โรงเรียน บันทึกการเข้าเรียนรายวิชารายคาบเรียน และเวลาออกจากโรงเรียน

2.             มีเครื่องมือสำหรับช่วยคุณครูบันทึกและค้นหาเวลาการมาสอนของครูพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด การสอนเป็นรายคาบได้

3.             มีเครื่องมือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูรายละเอียด บันทึกการขาดเรียนรายวิชา การลาหยุด พร้อมแนบเอกสารสื่อการสอนและ ใบลาต่าง ๆ ได้

4.             ฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการมาเรียนได้ทันที

5.             ออกรายงานรายชื่อนักเรียนมาสาย ขาดเรียน ของนักเรียน ตามช่วงวันที่

6.             ออกรายงานสถิติการมาเรียนสรุปตามชั้นปี ตามระดับชั้น ขาดเรียนเกินกำหนด

7.             ออกรายงานแบบบันทึกการสอนและสรุปจำนวนนักเรียนประจำวัน

8.             มีเครื่องมือสำหรับช่วยครูวิชาการ สามารถวิเคราะห์คุณภาพการสอนของครูเป็นรายบุคคล รายวิชาได้

                โดยในการนี้ ทางบริษัท  Starsoftware  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ระบบบันทึกเวลาการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  (Bestschool  Checktime System)  หนึ่งในระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 กล่าวถึงระบบโปรแกรม ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ชัดเจนในการทำงาน  มุ่งความก้าวหน้า ให้กับผู้บริหาร คณะครู และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่  21 ในอนาคตอันใกล้ ต่อไป

 

 

อ่านต่อ...