ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสิริรัตนาธร สนับสนุนระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

 Pic267Re_1 Pic273Re

   เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2562 นางบุสบง  พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอิงระบบประกัน SAR ร่วมด้วย ผู้ประสานงานและจัดทำโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพนักเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการแผนในโรงเรียนสิริรัตนาธร  จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือและลดขั้นตอนการทำงานของผู้บริหารในการบริหารงบประมาณในแต่ละปีการศึกษา

ซึ่งในการนี้ บริษัท Star software ได้ส่งทีมงาน  นำโดย

-             คุณศุภชัย  สุมิตราวนิช                    Training Support 

-           คุณเทพประธาน  บุญพรม                  Training Support

เข้าร่วมให้การอบรมและบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดทำแผนอิงระบบประกันคุณภาพ

   ภาพรวมระบบ

-         เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-         ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน เวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้

-         ผู้บริหารสามารถทราบ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้

-         มีรายงานรูปแบบต่างๆ ที่สามารถใช้ในการเร่งรัดและติดตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ สพฐ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามมาตรฐานและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

   ขอบเขตของระบบ

   วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และ กิจกรรมที่เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่สะท้อนไปสู่ตัวบ่งชี้รายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน และจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินตนเองที่ใช้เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายภายในหรือภายนอกโรงเรียน โดยระบบจะถูกติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายของโรงเรียน สำหรับเครื่องที่ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติมเพียงเรียกใช้งานผ่าน Internet Browserกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบต่างๆในแต่ละเมนู ผ่านการ Login

โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลหลักพื้นฐาน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณ

   บันทึกระดับการพัฒนาที่คาดหวังได้

   บันทึกกลยุทธ์ที่กำหนดใช้ในแต่ละปีการศึกษาได้

   บันทึกรายชื่อโครงการที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์

   บันทึกรายชื่อกิจกรรมในแต่ละโครงการได้

   บันทึกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมได้

   บันทึกประวัติการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้

   กำหนดเกณฑ์ที่ผ่านของตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมที่บันทึกได้

   บันทึกผลการประเมินในรูปแบบร้อยละ ของการประเมินในแต่ละกิจกรรมของกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ได้

   แสดงผลการประเมินในรูปแบบ Tree view เพื่อสะดวกต่อการดูในภาพรวมของผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา และทั้งนี้ระบบจะต้องสามารถรายงานผลได้ว่าภายใต้ผลการ

   ประเมินทุกมาตรฐาน มีโครงการ หรือกิจกรรมใด ที่ผ่านหรือยังไม่ผ่านการประเมิน

   กำหนดประเภทงบประมาณต่างๆที่ต้องการนำมาใช้ในระบบได้

   กำหนดรูปแบบการดำเนินงานแต่ละชนิดที่มีค่าใช้จ่ายได้

   กำหนดรายการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทได้

   สรุปยอดผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละกิจกรรมของทุกๆโครงการที่จัดขึ้นได้

   รายงานสำหรับใช้เบื้องต้นได้ดังนี้

   รายงานเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน o รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้

   รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพในสถานสถานศึกษา

   รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

   รายงานโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา

   รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้เทียบกับระดับการพัฒนา

   รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีงบประมาณ

   รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีการศึกษา

   สามารถพิมพ์เอกสารขออนุมัติโครงการได้

   สามารถพิมพ์เอกสารแบบประเมินของกิจกรรมได้

 

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ หนึ่งในระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จะช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณและรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) มีข้อมูลและรูปแบบรายงานต่างๆ สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเร่งรัด และติดตามการพัฒนาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความชัดเจน และความโปร่งใสในการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ รวมถึงสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณให้กับ สพท.,สพฐ. และสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียน สถานศึกษา สถาบัน ที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่  21 ต่อไป

 

 

อ่านต่อ...