ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการจัดการคลังข้อสอบและการสอบ Online วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

 Pic803Re_1 Pic797Re

   เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลังข้อสอบและการสอบออนไลน์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้  ได้รับความสนใจจากคณะครูและอาจารย์  ถึงความสะดวกรวดเร็วของระบบคลังข้อสอบและการสอบออนไลน์  โดยก่อนที่จะมีการสอบจริง ได้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการทำข้อสอบ Online ซึ่งสามารถใช้โน๊ตบุ๊ค คนละ 1 เครื่อง สมาร์ทโฟน  เนื่องจากไม่ต้องมานั่งฝนกระดาษคำตอบให้เมื่อยนิ้ว  เพียงแค่อ่านกดและคลิกบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ 

 Pic799RE_8 Pic800RE_4

   ระบบได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมีศูนย์กลางการจัดการข้อสอบสำหรับอาจารย์ทุกท่านที่ทันสมัย  อาจารย์สามารถจัดการทดสอบนักศึกษาได้มากครั้งเท่าที่ต้องการ โดยอาจารย์สามารถนำชุดข้อสอบที่ได้สร้างขึ้นให้นักศึกษาสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ พิมพ์ออกเป็นชุดคำถามเพื่อให้นักศึกษาตอบในกระดาษคำตอบและนำภาพกระดาษคำตอบที่ได้จากการแสกนมาประมวลผลสอบ ซึ่งอาจารย์สามารถเห็นผลการสอบได้ทันทีจากระบบ รวมทั้งรายงานต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของนักศึกษารายบุคคล หรือรายกลุ่ม อิงจุดประสงค์ การวิเคราะห์ข้อสอบ อาทิ ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบวางแผนการเรียนการสอนให้ตรงกับความสามารถของนักศึกษาแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 Pic819re Pic813re

   โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์  Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่าย เพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันที ด้วยเช่นกัน

   อีกทั้งวิทยาลัยได้ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

   ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

   คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

   นอกจากนี้ รายงานผลการวิเคราะห์ต่างๆในรูปแบบตารางและกราฟ รายงานจำนวนข้อสอบในคลังตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายงานผลการสอบของนักเรียนตามวิชา ชุดข้อสอบ แบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ได้รับแต่ละคนเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ศักยภาพในลักษณะของสี ม่วง เขียว เหลือง แดง รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคล และสามารถดูรายละเอียดข้อที่นักเรียน เลือกได้ รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด คะแนนต่ำสุดของทั้งชั้นในรูปแบบของตารางได้รายงานลำดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละวิชาของทั้งชั้น

รายงานข้อสอบที่นักเรียนตอบผิดมากไปหาน้อยพร้อมร้อยละของตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของตัวเลือกลวง รายงานค่าความยากง่าย ( p ) และค่าอำนาจจำแนก ( r ) รายงานผลการสอบของนักเรียนตามตัวชี้วัด รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนแต่ละคนสอบไม่ผ่าน

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star Software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการทดสอบออนไลน์ จะสามารถขยายผลไปสู่สถาบันการศึกษาที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.0 ต่อไป

อ่านต่อ...