ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร มารีย์สวรรค์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

 Pic154Re_1 Pic162Re

   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562  ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์อธิการ/ผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สนับสนุน ระบบการปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online  ร่วมด้วย บุคลากรภายใต้สังกัดที่เกี่ยวข้อง ซิสเตอร์วราภรณ์  ชีวเรืองโรจน์ กรรมการและเลขานุการ/ผู้อำนวยการ เข้าร่วมฟังการใช้ระบบการสอบ Online เบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการจัดการการใช้ระบบปรับปรุงและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ และการสอบ Online ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

   โดยมีนางสาวพรชนก  สืบสันติพงษ์  SALES เข้าร่วมให้การอบรม พูดคุยถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และระบบปรับปรุงและพัฒนาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่เข้าสู่ยุค 4.0 

   บริษัท Star Software ได้ส่งทีมงาน นำโดย

   - นายรัมยง อนุมานราชธน                SALES

   - นายธนวัฒน์ ทองคำ                       SALES

   โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

คุณสมบัติทั่วไปของระบบคลังข้อสอบมาตรฐานและการจัดทดสอบวัดผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

  1. เป็นระบบที่พัฒนาในลักษณะของ Web Application สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท

  2. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนได้

-               รหัสประจำตัวนักเรียน

-               ชื่อ – นามสกุล

-               หมายเลขประจำตัว

-               รหัสบัตรประจำตัวประชาชน

-               ระดับชั้น, ห้องเรียน

   3. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของครูได้

-               ชื่อ – นามสกุล

-               วิชา ชั้นที่สอน

-               รหัสบัตรประจำตัวประชาชน

4.  การใช้งานระบบจะมีส่วนของการกำหนดสิทธิ์การใช้งานในลักษณะ Login โดยใช้ชื่อผู้เข้าใช้งาน และรหัสผ่าน ตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านส่วนตัวได้

5. สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับได้

6. ระบบทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows Server

 

การทดสอบออนไลน์

1. นักเรียนสามารถสอบออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมารท์โฟนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทได้ทุกที่ทุกเวลา

2. ระหว่างการสอบมีการแสดงเวลาให้นักศึกษาทราบ ได้แก่  เวลารวมการทดสอบ เวลาที่ใช้ไป และเวลาคงเหลือเมื่อหมดเวลาระบบจะให้นักเรียนหยุดทำการสอบพร้อมส่งคำตอบที่เลือกไว้ทันที

3. ระบบจะทำการตรวจข้อสอบและสามารถออกผลการสอบให้ทันที 

4. ระบบสามารถกำหนดให้นักเรียนเห็นเฉลยคำตอบที่ถูกพร้อมคำอธิบายเมื่อ ทดสอบเสร็จผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

5. ระบบสามารถตั้งค่าช่วงคะแนนที่นักเรียนสอบได้เพื่อให้ระบบออกรายงานผลการสอบเป็นกลุ่มที่ต่างกันอย่างชัดเจนจำนวน 4 กลุ่มง่ายต่อการเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความรู้ที่ต่างกันได้

6. รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคลรวมทั้งสามารถดูข้อที่นักเรียนเลือกตอบได้

7. รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด  คะแนนต่ำสุดของทั้งชั้นใน รูปแบบของตารางได้

8. รายงานลำดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละวิชาของทั้งชั้น

9. รายงานข้อสอบที่นักเรียนตอบผิดมากไปหาน้อยพร้อมร้อยละของตัวเลือกที่นักศึกษาเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของตัวเลือก

10. รายงานวิเคราะห์ข้อสอบ ค่าความยากง่าย ( p ) และค่าอำนาจจำแนก ( r )

11. รายงานผลสอบตามตัวชี้วัด

การทดสอบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

1.   การทดสอบ Pre-Test ตามหัวข้อ  21 หัวข้อ ได้แก่ตัวคูณร่วมน้อย ตัวหารร่วมมาก  ระบบ

      จำนวน  ทศนิยม- เศษส่วน  อัตราส่วน  ร้อยละ-เปอร์เซ็นต์  เลขยกกำลัง  พื้นฐานทางเรขาคณิต  

      การแปลงทางเรขาคณิต  ความเท่ากันทุกประการ  ความคล้าย  ทฤษฎีพีทาโกรัส  รูปเรขาคณิต

      สองมิติและ สามมิติ  พื้นที่ผิว  ปริมาตร  คู่อันดับและกราฟ  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สมการ

       เชิงเส้นสอง   ตัวแปร  อสมการ  รูปแบบและความสัมพันธ์  สถิติ  ความน่าจะเป็น นักเรียน

       สามารถทดสอบได้ ครั้งเดียวทราบคะแนนทันที คุณครูได้รับผลการสอบแบ่งกลุ่มนักเรียนตาม

       ศักยภาพ   ยอดเยี่ยม ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง

2.   การทดสอบเพื่อปรับพื้นฐานเบื้องต้น กับชุดทดสอบจำนวน 50 ชุดๆละ 15 ข้อ และชุดทดสอบ

      ปรับพื้นฐาน 21 หัวข้อ หัวข้อละ 10 ชุดๆละ 10 ข้อ ชุดทดสอบแต่ละชุดจะถูกเรียงลำดับจากง่าย

      ไปหายาก โดยนักเรียนต้องสามารถทำคะแนนแต่ละชุดได้เกิน 90% ถึงจะทำในชุดถัดไปได้ การ

      ทดสอบสามารถทำได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง คุณครูสามารถเรียกดูรายงานความคืบหน้าของ

      การทำชุดทดสอบของนักเรียนแต่ละคนได้

3.   การทดสอบ Post-Test  ตามหัวข้อ  21 หัวข้อ เมื่อนักเรียนทำชุดทดสอบปรับพื้นฐานแต่ละ 

     หัวข้อเป็นที่เรียบร้อย นักเรียนสามารถทดสอบ Post-Test ต่อได้ทันทีในหัวข้อนั้น โดยนักเรียน

     ทดสอบได้ครั้งเดียว คุณครูและนักเรียนได้รับรายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบ Pre-Test กับ 

     Post-Test รายงานสำหรับคุณครูข้อที่นักเรียนตอบผิดมากที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทางการติวต่อไป


   โดยในการนี้ทางบริษัท Star Software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบปรับปรุงและพัฒนาทางคณิตศาสตร์และการสอบ Online ของโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จะสามารถพัฒนาคุณครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบคลังข้อสอบและการสอบ Online เพื่อแก้ไขและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาต่อไป  สำหรับการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษานั้น บริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และการสอบ Online จะขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศต่อไป ในยุคการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษา 4.0

Pic163Re_1  Pic165RE

  

  &nbsp

อ่านต่อ...