ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนปทุมวิไล สนับสนุนระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

 

 Pic905Re Pic906Re

 

Pic907Re  Pic908Re_1

 

   เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2562 นายเอกพรต สมุทธานนท์ (ผู้อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 4 ปทุมธานี สนับสนุนระบบรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ Online วันแรกร่วมด้วย บุคลากรภายใต้สังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังการใช้ระบบรับสมัครนักเรียน  Online เบื้องต้น ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

   โดยมี นายณัฐพล รุ่งพิทักษ์ไพศาล เข้าร่วมให้การอบรม พูดคุยถึง ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์  โดย

    ขอบเขตของระบบ

-          ระบบสามารถบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนตั้งแต่มาถึงโรงเรียน การเข้าเรียน/ขาด/ลา/มาสาย ในแต่ละรายวิชา รายคาบเรียนและเวลาออกจากโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองทราบข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน

-          บันทึกและจัดเก็บข้อมูลของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานและตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร

-          สามารถวิเคราะห์สัดส่วนเวลาเรียนสำหรับหน่วยการเรียนรู้ปกติและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ

-          สามารถบันทึกตารางสอนและมีรายงานแสดงตารางสอนอาจารย์ ตารางสอนนักเรียน ตารางสอนรายบุคคลและตารางการสอนแต่ละกลุ่มสาระได้

-          สามารถกำหนดแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร/หมวดวิชาเรียน/กลุ่มวิชา สาระแกนกลาง มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และแสดงรายละเอียดของแผนการเรียนของนักเรียนตามระดับชั้นได้

-          สามารถบันทึกรายละเอียดการสอนรายคาบเรียนของครู เพื่อให้ผู้บริหาร ครู สามารถจัดทำเป็นแฟ้มรายงานการสอนรายคาบสำหรับการนิเทศการศึกษาสำหรับครู และยังใช้เป็น แฟ้มสะสมผลงานของครูเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ในการเลื่อนขั้นตำแหน่งและขั้นเงินเดือน

-          เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูฝ่ายวิชาการ สามารถวิเคราะห์คุณภาพการสอนของครูเป็นรายบุคคล รายวิชาได้

ข้อมูลนักเรียน

-          บันทึกและจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางด้านการศึกษา

-          ออกรายงานใบตรวจสอบการลงทะเบียนของนักเรียน

-          ออกรายงานรายชื่อนักเรียน ในแต่ละห้องเรียน

-          ออกรายงานใบเช็คชื่อการเข้าเรียนรายวัน ในแต่ละห้องเรียน

-          ออกรายงานประวัตินักเรียนรายบุคคล

-          ออกรายงานที่อยู่และรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา

-          ออกรายงานทะเบียนประวัติของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

แจ้งเตือนด้วยอีเมล์หรือข้อความสั้น(SMS)

-          สามารถส่งอีเมล์ผ่านระบบเมล์ได้ อาทิ Gmail Microsoft

-          สามารถส่งอีเมล์หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งการมาเรียนสาย การขาดเรียนรายคาบ การหมดสิทธิ์สอบของนักเรียนเป็นรายวิชา

-          แสดงชื่อผู้ส่งเป็นชื่อโรงเรียน โดยตั้งเวลาส่งข้อความอัตโนมัติ หรือส่งเมื่อต้องการได้

-          แจ้งรายงานการส่ง เป็นวัน/เดือน/ปี และสำเร็จหรือไม่สำเร็จ

   ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ที่ต้องการสมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวก รวดเร็ว เพราะสามารถทำการสมัครในห้องคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับจำนวนนักเรียนได้พียงพอ อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกรอกรายละเอียดทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

โดยในการนี้ ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์  ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี จะสามารถขยายผลไปสู่สถาบันต่างๆ ที่สนใจทั่วประเทศต่อไป

อ่านต่อ...