ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Check Time (การเช็ครายชื่อนักเรียน) และระบบคลังข้อสอบ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 Pic258Re Pic265Re_3 

  วันที่ 7  ธันวาคม  2561 นายบุญเลิศ พ่วงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์  ร่วมกับบริษัท สตาร์ทซอฟแวร์  นำโดย

-          นายอานันท์ มะลิลา       Support

-          นายทัศนัย ยิ่งอริยะกุล  Support

   เข้าร่วมให้การอบรมระบบ Check Time ที่สามารถบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนตั้งแต่มาถึงโรงเรียน การเข้าเรียน/ขาด/ลา/มาสาย ในแต่ละรายวิชา รายคาบเรียนและเวลาออกจากโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองทราบข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน

บันทึกและจัดเก็บข้อมูลของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานและตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร

สามารถวิเคราะห์สัดส่วนเวลาเรียนสำหรับหน่วยการเรียนรู้ปกติและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ

สามารถบันทึกตารางสอนและมีรายงานแสดงตารางสอนอาจารย์ ตารางสอนนักเรียน ตารางสอนรายบุคคลและตารางการสอนแต่ละกลุ่มสาระได้ 

 Pic259Re Pic264Re_1

    ในส่วนการทดสอบ Online  ของนักเรียนในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะครูและอาจารย์  ถึงความสะดวกรวดเร็วในการสอบออนไลน์ โดยก่อนการอบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการทำข้อสอบ Online สามารถใช้ โน๊ตบุ๊ค คนละ 1 เครื่อง สมาร์ทโฟน  เนื่องจากไม่ต้องมานั่งฝนกระดาษคำตอบให้เมื่อยนิ้ว  เพียงแค่อ่านกดและคลิก เพียงเท่านี้ ก็สามารถใช้ระบบการสอบ Online ได้แล้ว

    ในการนี้ท่านรองฯ คุมการนำเข้าข้อสอบ เนื่องจากเป็นข้อสอบส่วนกลาง ซึ่งสอบเหมือนกัน พร้อมกัน ทุกแห่งทั้งประเทศ วัดการจบของนักศึกษาการสอบปลายภาคจึงสะดวก และผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

   โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์  Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันที ด้วยเช่นกัน

อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

    ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

    คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

นอกจากนี้  รายงานผลการวิเคราะห์ต่างๆในรูปแบบตารางและกราฟ รายงานจำนวนข้อสอบในคลังตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายงานผลการสอบของนักเรียนตามวิชา ชุดข้อสอบ แบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ได้รับแต่ละคนเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ศักยภาพในลักษณะของสี ม่วง เขียว เหลือง แดง รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคล และสามารถดูรายละเอียดข้อที่นักเรียน เลือกได้ รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด คะแนนต่ำสุดของทั้งชั้นในรูปแบบของตารางได้รายงานลำดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละวิชาของทั้งชั้น

รายงานข้อสอบที่นักเรียนตอบผิดมากไปหาน้อยพร้อมร้อยละของตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของตัวเลือกลวง รายงานค่าความยากง่าย ( p ) และค่าอำนาจจำแนก ( r ) รายงานผลการสอบของนักเรียนตามตัวชี้วัด รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนแต่ละคนสอบไม่ผ่าน

    โดยในการนี้ ทางบริษัท  Star software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบ Check Time และการทดสอบออนไลน์ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.0 ต่อไป

 

 Pic268Re Pic269Re_1

 

อ่านต่อ...