ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบออนไลน์และตารางสอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดรุณี

 Pic3Re_23 Pic1Re_27 
 Pic5Re_19 Pic2Re_34 

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบออนไลน์และตารางสอบ ร่วมด้วย นายละม่อม  ปิ่นอินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มผู้อำนวยการ ผู้ประสานงานและจัดทำโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพนักเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคลังข้อสอบ เพื่อสะดวกในการใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และโรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบ จึงจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ ระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลสำหรับครูในสังกัด

            โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปไฟล์  Microsoft  Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ คุณครูให้นักเรียนสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟน อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วย เช่นกัน อาทิ รายงานวิเคราะห์ค่า ความยาก ง่ายของข้อสอบและตัวเลือก รายงานวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้

            ประโยชน์

               โรงเรียน ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

            ผู้บริหาร

               มีเครื่องมือในการส่งเริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

            คุณครู

               ลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลาเย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกัน 

               โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์  ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีนี้ ได้รับความร่วมมือ และความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรมเป็นอย่างดี  จากผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน ที่เข้ารับฟังการอบรมและทดสอบเล่นระบบตามที่ผู้อบรมได้ทำการสอนและดูแลคณะครู อาจารย์ อย่างใกล้ชิด  ซึ่งบริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์  ครั้งนี้ เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนที่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป  นอกจากนี้  บริษัทได้ให้การอบรมระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่มลดคะแนนพฤติกรรมอีกหนึ่งระบบ

 คำอธิบายระบบ  

       เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้, คำอธิบาย รายวิชา, มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร, วิเคราะห์ สัดส่วนเวลาเรียนหน่วยการเรียนรู้ปกติและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ, บันทึกตารางสอน, ออกรายงาน  ตารางสอนอาจารย์, ตารางสอนนักเรียน, ตารางการสอนรายบุคคล, ตารางการสอนแต่ละกลุ่มสาระ กำหนด แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร/ หมวดวิชาเรียน / กลุ่มวิชา สาระแกนกลาง มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แสดงรายละเอียดของแผนการเรียน ตามระดับชั้น, แผนการเรียน ออกรายงาน รายงาน แผนการเรียนของนักเรียน ตามระดับชั้น, แผนการเรียน และระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลพฤติกรรม เวลามาเรียนของนักเรียนตั้งแต่มาถึง โรงเรียน บันทึกการเข้าเรียนรายวิชารายคาบเรียน และเวลาออกจากโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบถึงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนใช้สำหรับ บันทึกข้อมูลพฤติกรรมของครูการบันทึกเวลา และรายละเอียดการสอนรายคาบเรียนของครู เพื่อให้ผู้บริหาร ครู สามารถจัดทำเป็นแฟ้มรายงานการสอน รายคาบของครูสำหรับการนิเทศการศึกษาสำหรับครู และยังใช้เป็น แฟ้มสะสมผลงานของครูเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ในการเลื่อนขั้นตำแหน่งและขั้นเงินเดือน  นอกจากนี้ยัง

-          สามารถสรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ของนักเรียนในแต่ละรายวิชา เพื่อใช้ประกอบในการออกใบ ปพ.5 ได้

-          สามารถสรุปและ Export ไฟล์ เพื่อรวบรวมเนื้อหา/บทเรียน ที่ครูแนบไฟล์สอนในแต่ละคาบวิชา  เมื่อสิ้นปีการศึกษาได้

-          ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.             มีเครื่องมือสำหรับช่วยคุณครูบันทึกและค้นหาเวลาเข้าเรียนของนักเรียน ตั้งแต่มาถึง โรงเรียน บันทึกการเข้าเรียนรายวิชารายคาบเรียน และเวลาออกจากโรงเรียน

2.             มีเครื่องมือสำหรับช่วยคุณครูบันทึกและค้นหาเวลาการมาสอนของครูพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด

การสอนเป็นรายคาบได้

3.             มีเครื่องมือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูรายละเอียด บันทึกการขาดเรียนรายวิชา การลาหยุด พร้อมแนบเอกสารสื่อการสอนและ ใบลาต่าง ๆ ได้

4.             ฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการมาเรียนได้ทันที

5.             ออกรายงานรายชื่อนักเรียนมาสาย ขาดเรียน ของนักเรียน ตามช่วงวันที่

6.             ออกรายงานสถิติการมาเรียนสรุปตามชั้นปี ตามระดับชั้น ขาดเรียนเกินกำหนด

7.             ออกรายงานแบบบันทึกการสอนและสรุปจำนวนนักเรียนประจำวัน

8.             มีเครื่องมือสำหรับช่วยครูวิชาการ สามารถวิเคราะห์คุณภาพการสอนของครูเป็นรายบุคคล รายวิชาได้

                โดยในการนี้ ทางบริษัท Starsoftware หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ระบบบันทึกเวลาการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  (Bestschool  Checktime System)  หนึ่งในระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 กล่าวถึงระบบโปรแกรม ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ชัดเจนในการทำงาน  มุ่งความก้าวหน้า ให้กับผู้บริหาร คณะครู และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่  21 ในอนาคตอันใกล้ ต่อไปค่ะ

อ่านต่อ...