ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน ณ โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

 Pic2Re_28 Pic3Re_20 
 Pic4Re_17

Pic5Re_18 

 

   เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2558 นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การปฏิบัติการ ระบบจัดทำแผนและติดตามโครงการกิจกรรมเพื่อประกันคุณภาพ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน และบุคลากรภายใต้สังกัด   ร่วมกับ บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบจัดทำแผนและติดตามโครงการกิจกรรมเพื่อประกันคุณภาพ

   โดยบริษัท Starsoftware ได้ส่งทีมงาน  นำโดย

-   นายณัฐพล  รุ่งพิทักษ์ไพศาล    Training Support  

    วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ตามตัวชี้วัดทั้ง 15 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ระบบจะช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  งบประมาณและรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) มีข้อมูลและรูปแบบรายงานต่างๆ สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเร่งรัด และติดตามการพัฒนาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    ภาพรวมการทำงานของระบบ

1. ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

-  กิจกรรมของโครงการที่สะท้อนไปยังระดับผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

2. จัดทำแผนพัฒนา/ปฏิบัติการและงบประมาณ

-     กลยุทธ์

-     โครงการ

-     กิจกรรม

-     เกณฑ์ตัวชี้วัด

-     งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ

3. รายงานผลปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม

-    การดำเนินงาน

-    รายการค่าใช้จ่าย

-    ประเภทงบประมาณ

-    แบบคิดค่าใช้จ่าย

4.  ระบบประมวลผล

-    ประเมินหลังทำกิจกรรม

-    รายจ่ายหลังการประเมิน

-    ระดับความสำเร็จของกิจกรรม

-    ระดับความสำเร็จตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

5.  ระบบประมวลผล

-    รายงาน SAR

-    รายงานค่าใช้จ่ายตามปีงบประมาณ

     ประโยชน์ที่จะได้รับ

     จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในให้ได้ตามมาตรฐานและรองรับระบบประเมินภายนอก

     สิ่งที่ผู้บริหารได้รับ

     ช่วยติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

     สิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับ

     จัดทำโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามกลยุทธ์ และสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้

     สิ่งที่ สพท.,สมศ.ได้รับ

     รายงาน SAR เพื่อรองรับการประเมินรอบ 3 ปี ของ สพท.และรอบ 5 ปี ของ สมศ.

     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณให้กับ สพท.,สพฐ.

     โดยในการนี้  ทางบริษัท  Starsoftware  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน (SAR) จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในให้ได้ตามมาตรฐานและรองรับระบบประเมินภายนอก และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ บุคลากร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  จังหวัดพิษณุโลก  ไม่มากก็น้อย และเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไปค่ะ

 

 

อ่านต่อ...