ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาฯจังหวัดพิจิตร และโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัด กำแพงเพชร ศึกษาดูงานการสอบออนไลน์และ ICT ณ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่

Pic2Re_26  Pic1Re_25 
 Pic4Re_15 Pic5Re_17 


   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร ร่วมด้วย ดร.ภิญโญ แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครู อาจารย์  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าศึกษาเยี่ยมชมการใช้ระบบการทดสอบออนไลน์ และการสร้างสื่อ ICT  เพื่อจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโมดุล 7 และฝึกประสบการณ์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่  นำโดยนายณรงค์  มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และนายสมประสงค์  อินทร์เจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษา และอาจารย์ระวิวรรณ เคนขยัน  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะคอยต้อนรับ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ใช้ระบบการทดสอบออนไลน์นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย

   โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน

    อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

    ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

    คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

    ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้(Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology  ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน  เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered) การศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ 7 โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทั้งนี้ได้รับต้อนรับเป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากคณะนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมและ ฝึกประสบการณ์ การสร้างสื่อ ICT และเรียนรู้การทดสอบระบบออนไลน์ ในครั้งนี้ 

   บริษัท  Starsoftware  เชื่อว่าการเข้ารับการฝึกอบรม สร้างประสบการณ์ และการเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาฯจังหวัดพิจิตร

และโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร จะเกิดความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ที่ได้รับนั้นไม่มากก็น้อย และเพื่อเป็นฟันเฟือง ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางการศึกษาต่อไป

อ่านต่อ...