ข่าวสารและกิจกรรม

การสอบระบบ Online โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 สอบ ออนไลน์ 1Re สอบ ออนไลน์ 2Re_1 

    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายเสียง ทิพรส  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา  บุคลากรภายใต้สังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับบริษัท สตารซอฟแวร์ จำกัด สอบกลางภาคด้วยระบบ Online ผลการทดสอบออนไลน์ครั้งนี้ ยังเป็นการช่วยบอกถึงระดับสถิติที่ทำได้ และเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ  สามารถรายงานคะแนนผลสอบและแบ่งกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด เพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกัน 

    ในการสอบครั้งนี้  ระบบอินเตอร์เน็ตใช้ได้ดี  ไม่มีปัญหาใดๆ ส่งผลให้การสอบไม่มีปัญหาติดขัด ปัญหาที่ติดขัด มีเพียงประการเดียวนั่นคือ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน แต่การสอบ Online ครั้งนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี

     โดยในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy)ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology  ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)

     ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน

     อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

     ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

     คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

     โดยในการนี้ ทางบริษัท  Starsoftware  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการทดสอบออนไลน์ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 

 

อ่านต่อ...