ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอบกลางภาคด้วยระบบ Online

   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2558  นางสาวศุภวัลย์  คำวัง (กศม.การบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)บุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท สตาร์ทซอฟแวร์ ส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงงานบูรณาการศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยระบบการทดสอบ ONLINE  ซึ่งตัดสินจากการสอบข้อเขียนและการนำเสนอโครงงาน โดยในการทดสอบออนไลน์นั้น ผู้ที่ทำคะแนนอันดับหนึ่ง ได้แก่

-          นางสาวอุทัยวรรณ ศรียา สอบข้อเขียน ได้อันดับที่ ๑ คะแนน ๘.๖๓

-          นางสาวปวิตรา คำธิติอัศวกุล ได้อันดับที่ ๕ คะแนน ๗.๗๖๒ และ

-          นางสาววราภรณ์ สุทธิ ได้อันดับที่ ๖ คะแนน ๗.๖๖๒

-          ส่วนโครงงานเรื่องเครื่องขูดใยกล้วย ได้อันดับที่ ๓ จากทีมเข้าแข่งขันจำนวน ๑๒ โรงเรียนทั่วประเทศ

   ผลการทดสอบออนไลน์ครั้งนี้ ยังเป็นการช่วยบอกถึงระดับสถิติที่ทำได้ และเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ สามารถรายงานคะแนนผลสอบและแบ่งกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกัน

Pic3Re_16  Pic1Re_22 
Pic4Re_13  Pic7Re_9 

             ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy)ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology  ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)

            โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน

            อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

            ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

            คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

            โดยในการนี้ ทางบริษัท  Starsoftware  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการทดสอบออนไลน์ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

อ่านต่อ...