ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน ณ โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

 

Pic1Re_21  Pic6Re_8 
 Pic4Re_12  Pic10Re_9

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การปฏิบัติการ ระบบจัดทำแผนและติดตามโครงการกิจกรรมเพื่อประกันคุณภาพ ณ อาคาร ICT  ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน และบุคลากรภายใต้สังกัด   ร่วมกับ บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบจัดทำแผนและติดตามโครงการกิจกรรมเพื่อประกันคุณภาพ

                โดยบริษัท Starsoftware ได้ส่งทีมงาน  นำโดย

-               นางสาวกัลยา  สิรินาคบำรุง                  Application Development

-               นายเอกธนัช  ชอบการกิจ                    Training Support  Manager

-               นายณัฐพล  รุ่งพิทักษ์ไพศาล               Training Support  

-                นางสาวกนกพร บุราษี                        Training Support

                เข้าร่วมให้การอบรม และบรรยายถึงระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน  

วัตถุประสงค์

                เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ตามตัวชี้วัดทั้ง 15 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

                ระบบจะช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  งบประมาณและรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) มีข้อมูลและรูปแบบรายงานต่างๆ สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเร่งรัด และติดตามการพัฒนาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            ภาพรวมการทำงานของระบบ


1.       ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

-          กิจกรรมของโครงการที่สะท้อนไปยังระดับผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

2.       จัดทำแผนพัฒนา/ปฏิบัติการและงบประมาณ

-          กลยุทธ์

-          โครงการ

-          กิจกรรม

-          เกณฑ์ตัวชี้วัด

-          งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ

3.       รายงานผลปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม

-          การดำเนินงาน

-          รายการค่าใช้จ่าย

-          ประเภทงบประมาณ

-          แบบคิดค่าใช้จ่าย

4.       ระบบประมวลผล

-          ประเมินหลังทำกิจกรรม

-          รายจ่ายหลังการประเมิน

-          ระดับความสำเร็จของกิจกรรม

-          ระดับความสำเร็จตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

5.       ระบบประมวลผล

-          รายงาน SAR

-          รายงานค่าใช้จ่ายตามปีงบประมาณ

 ประโยชน์ที่จะได้รับ

       จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในให้ได้ตามมาตรฐานและรองรับระบบประเมินภายนอก

สิ่งที่ผู้บริหารได้รับ

       ช่วยติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับ

       จัดทำโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามกลยุทธ์ และสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้

สิ่งที่ สพท.,สมศ.ได้รับ

        รายงาน SAR เพื่อรองรับการประเมินรอบ 3 ปี ของ สพท.และรอบ 5 ปี ของ สมศ

        รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณให้กับ สพท.

 โดยในการนีhทางบริษัท  Starsoftware  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน (SAR) จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในให้ได้ตามมาตรฐานและรองรับระบบประเมินภายนอก และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ บุคลากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จังหวัดอุตรดิตถ์  ไม่มากก็น้อย และเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไปค่ะ

อ่านต่อ...