ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับ คุณ ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางงามจักรวาล มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนมหรรณพาราม เขตพระนคร

 

Pic3Re_14  Pic5Re_12 
 Pic2Re_21  Pic10Re_8

      เมื่อวันที่  13  สิงหาคม 2558 เวลา 11.30 น. ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับ คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก อดีตนางงามจักรวาล และคณะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ  Angels Wings Foundation พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักการศึกษา กทม. ผู้บริหารเขตพระนคร และ นางสุภาณี  ธรรมาธิคม ผู้บริหารโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม เขตพระนคร ซึ่งเป็นรร. แห่งแรกในสมัย ร.5 เพื่อหารือการมอบอุปกรณ์แท็บเล็ตสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ  ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก อดีตนางงามจักรวาล ปี 2531 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดมหรรณพาราม เขตพระนคร เพื่อมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียน โดยมี นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวมยุรี  นาคธรรมาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ให้การต้อนรับ        

ด้านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากเห็นเด็กๆ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศเติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ดังนั้นจึงมีความปรารถนาจะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ในด้านต่างๆ โดยที่ผ่านมาได้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กในจังหวัดภูเก็ตจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และกลับไปเป็นครูสอนหนังสือที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นบ้านเกิด สำหรับการมาร่วมประชุมที่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้  เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเก่าแก่ เป็นโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรก ซึ่งปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาปีที่ 6 และเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดังนั้นคุณภรณ์ทิพย์ฯ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angels Wings Foundation จึงสนใจมอบอุปกรณ์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

     โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำอดีตนางงามจักรวาลเยี่ยมชมโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งคุณปุ๋ยได้ทักทายนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และผู้มาต้อนรับเป็นอย่างมากซึ่ง  ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์  เป็นผู้ก่อตั้ง แองเจิลส์ วิงส์ ฟาวน์เดชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีวัตถุประสงค์  ที่จะสนับสนุนด้านการศึกษา เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เด็กได้มีการศึกษาที่ดี ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ

ในครั้งนี้ อดีตนางงามจักรวาล ปี 2531 ได้มีความประสงค์ที่จะมอบอุปกรณ์ด้าน IT เช่น แท็บเล็ต ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้และก้าวทันโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังหวังให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันของตนเอง กลับมาสนับสนุนสถาบัน เพื่อประโยชน์ต่อน้องๆในรุ่นหลัง ให้มีทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาที่ดี

ทางบริษัท Starsoftware นำโดย นายรัมยง อนุมานราชธน  ประธานบริษัท Starsoftware และ นางสาวณปัทม์  อาบทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท  Starsoftware  เข้าร่วมให้การอบรม พูดคุยถึง ระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ในอนาคตอันใกล้นี้

บริษัท Starsoftware ได้ส่งทีมงาน  นำโดย

-         นายภานุพงษ์  นฤเบศไกรสีห์  Senior Technical Support

เข้าร่วมให้การอบรม และบรรยายถึง การศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ  7  โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู อาจารย์ เป็นอย่างดี

การเริ่มต้นโครงการ ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็น  6 ระบบ ดังนี้

1)      ระบบจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

2)      ระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล

3)      ระบบรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายคาบ

-        ระบบจัดทำแผนและติดตามโครงการเพื่อการประกันคุณภาพ

-        ระบบแฟ้มประวัติ/สะสมผลงานของนักเรียนและครู

-        ระบบจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุครุภัณฑ์

1)      ระบบจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ช่วยคุณครูในการออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการแนะนำของคุณครู  เกิดทักษะชีวิตและอาชีพเท่าทันเทคโนโลยี ในขณะที่คุณครูสามารถประเมินพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัยได้อย่างครบถ้วน

 

2)      ระบบจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล

คุณครูสามารถวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนรายบุคคลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านระบบการทดสอบที่คุณครูสามารถจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งจัดเก็บ คลังข้อสอบ คลังบทเรียน  เพื่อให้เป็นคลังความรู้อันล้ำค่าของโรงเรียนสืบไป

3)      ระบบรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายคาบ

เพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถตรวจสถานะและประวัติ การเข้าเรียนรายคาบตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียนได้ นอกจากนี้ ระบบยังบันทึกประวัติการสอนของคุณครู เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศการสอนได้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขอย่างทันท่วงที

                (3.1) ระบบจัดทำแผนและติดตามโครงการเพื่อการประกันคุณภาพ

                ผู้บริหารสามารถติดตามโครงการว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนสร้างระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในแต่ละด้านได้ตลอดเวลา และลดการใช้กระดาษ การจัดทำแผนสามารถทำได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                (3.2)  ระบบจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุครุภัณฑ์

                -  บันทึกรายชื่อพัสดุได้ไม่จำกัด

                - ระบุรายละเอียดในการขอซื้อ/ ขอจ้าง

                - บันทึกขออนุมัติซื้อพัสดุ/จ้าง รายการต่างๆได้ไม่จำกัด

                - สามารถพิมพ์บาร์โค้ดที่เป็นรหัสครุภัณฑ์ เพื่อนำไปติดกับตัวครุภัณฑ์ได้

                - คำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ได้

               (3.3) ระบบแฟ้มประวัติ/สะสมผลงานของนักเรียนและครู

ระบบแฟ้มประวัติ/สะสมผลงานของนักเรียน

                มีระบบรวบรวมและจัดเก็บผลงานของนักเรียนอย่างเป็นระเบียบ เพื่อสะดวกรวดเร็วต่อการค้นหาและนำข้อมูลมาใช้ สามารถแสดงความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆของผู้เรียนรายบุคคลได้

ระบบแฟ้มประวัติ/สะสมผลงานของครู

เป็นแหล่งเก็บประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติการสัมมนา การอบรมหรือการศึกษาดูงาน ประวัติ การสอน สามารถสะสมผลงาน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวนำมาเป็นเอกสารประกอบการประเมิน คุณลักษณะ หรือผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสอนให้ สมบรูณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology  ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)

 โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน

  อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ

ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัย ความรู้ในหลายด้าน ความรู้ด้านสารสนสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ และความรู้ด้านเทคโนโลยี

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ และช่วยการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการดำเนินการให้มีระบบ สื่อสารสนเทศ  และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยจัดการประสิทธิภาพทุกกระบวนการเรียนรู้

 โดยในการนี้ ทางบริษัท  Starsoftware  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนมหรรณพาราม  เขตพระนคร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในอนาคตอันใกล้นี้

 

                

อ่านต่อ...