ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ชี้แจ้งข่าว เรื่อง โปรแกรม Checktime และ SMS จากที่มีกระแสข่าว เรื่องคลิป การเก็บเงินจากผู้ปกครอง

 

Pic1Re_16  Pic2Re_18 

  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายณัฐกิจ  บัวชม  ผู้อำนวยการโรงเรียน สันติราษฏร์วิทยาลัย และบุคลากรภายใต้สังกัดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  “สายใยผูกพัน ร่วมกันดูแล ณ อาคารเอนกประสงค์ชั้น 3 เนื่องด้วย ได้มีกระแสข่าว เรื่อง คลิป การเก็บเงินจากผู้ปกครอง  เรื่องค่า SMS เรียกเก็บเงินนักเรียนเพื่อทำ SMS+SmartCard ว่า คือ ค่าที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น เรียกเก็บจากนักเรียน เพื่อจะใช้ในการแจ้งข่าวสารข้อมูล เช่น ถ้านักเรียนคนใดหนีเรียน ไม่เข้าเรียน ก็จะมี SMS ถึงผู้ปกครอง ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในเรื่องดังกล่าว บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จึงร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน สันติราษฏร์วิทยาลัย ร่วมกันจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  

 

 โดยทำการชี้แจงปัญหาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 รอบ

-          รอบเช้า มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

-          รอบเวลาบ่ายโมง  มัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4

-          และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

โดยระบบบันทึกเวลาการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  (Bestschool  Checktime System)  มีหลักการทำงาน ดังนี้

คำอธิบายระบบ    

       เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้, คำอธิบาย รายวิชา, มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร, วิเคราะห์ สัดส่วนเวลาเรียนหน่วยการเรียนรู้ปรกติและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ, บันทึกตารางสอน, ออกรายงาน  ตารางสอนอาจารย์, ตารางสอนนักเรียน, ตารางการสอนรายบุคคล, ตารางการสอนแต่ละกลุ่มสาระ กำหนด แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร/ หมวดวิชาเรียน / กลุ่มวิชา สาระแกนกลาง มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แสดงรายละเอียดของแผนการเรียน ตามระดับชั้น, แผนการเรียน ออกรายงานรายงาน แผนการเรียนของนักเรียน ตามระดับชั้น, แผนการเรียน และระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลพฤติกรรม เวลามาเรียนของนักเรียนตั้งแต่มาถึง โรงเรียน บันทึกการเข้าเรียนรายวิชารายคาบเรียน และเวลาออกจากโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบถึงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนใช้สำหรับ บันทึกข้อมูลพฤติกรรมของครูการบันทึกเวลา และรายละเอียดการสอนรายคาบเรียนของครู เพื่อให้ผู้บริหาร ครู สามารถจัดทำเป็นแฟ้มรายงานการสอน รายคาบของครูสำหรับการนิเทศการศึกษาสำหรับครู และยังใช้เป็น แฟ้มสะสมผลงานของครูเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ในการเลื่อนขั้นตำแหน่งและขั้นเงินเดือน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.             มีเครื่องมือสำหรับช่วยคุณครูบันทึกและค้นหาเวลาเข้าเรียนของนักเรียน ตั้งแต่มาถึง โรงเรียน บันทึกการเข้าเรียนรายวิชารายคาบเรียน และเวลาออกจากโรงเรียน

2.             มีเครื่องมือสำหรับช่วยคุณครูบันทึกและค้นหาเวลาการมาสอนของครูพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด

การสอนเป็นรายคาบได้

3.             มีเครื่องมือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูรายละเอียด บันทึกการขาดเรียนรายวิชา การลาหยุด พร้อมแนบเอกสารสื่อการสอนและ ใบลาต่าง ๆ ได้

4.             ฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการมาเรียนได้ทันที

5.             ออกรายงานรายชื่อนักเรียนมาสาย ขาดเรียน ของนักเรียน ตามช่วงวันที่

6.             ออกรายงานสถิติการมาเรียนสรุปตามชั้นปี ตามระดับชั้น ขาดเรียนเกินกำหนด

7.             ออกรายงานแบบบันทึกการสอนและสรุปจำนวนนักเรียนประจำวัน

8.             มีเครื่องมือสำหรับช่วยครูวิชาการ สามารถวิเคราะห์คุณภาพการสอนของครูเป็นรายบุคคล รายวิชาได้

 

                โดยในการนี้ ทางบริษัท Starsoftware หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ระบบบันทึกเวลาการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  (Bestschool  Checktime System) หนึ่งในระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 กล่าวถึงระบบโปรแกรม ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ชัดเจนในการทำงาน  มุ่งความก้าวหน้า ให้กับผู้บริหาร คณะครู และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่  21 ในอนาคตอันใกล้ ต่อไป

 

 

อ่านต่อ...