ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนวัดทรงธรรม ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

Pic499Re_3

Pic500Re_2

   วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายสมเกียรติ ภู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมระบบติวคณิตศาสตร์ เบื้องต้นเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-Net ม.3 และสนับสนุนระบบการทดสอบ Online ของนักเรียนในครั้งนี้

   หลักการและเหตุผล โดยก่อนทำการทดสอบ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการทำข้อสอบ Online โดยแบบทดสอบ 1 ชุดใช้เวลาการทดสอบ 30 นาที แบ่งข้อตาม Blueprint การ Test ทางคณิตศาสตร์ ตามหัวข้อ 21 หัวข้อ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่เน้นกระบวนการเรียน การสอนเป็นหลัก สามารถตอบโจทย์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ ระบบสามารถ ออกรายงานทันที และสามารถบอกได้ว่าเด็กนักเรียนคนไหน อ่อนคณิตศาสตร์ด้านไหน อาทิ การบวก ลบ คูณ หาร ,การหา ค.ร.น, การหา ห.ร.ม เนื่องจากในแต่ละโรงเรียนไม่สามารถคัดกรองได้ว่าเด็กนักเรียน สอบตกในเรื่องใด และมีพื้นฐานคณิตศาสตร์อ่อนจุดไหน เพื่อให้สามารถจัดการเรียน การสอนให้ตรงตามตัวชี้วัด ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและอาจารย์ ถึงความสะดวกรวดเร็วในการสอบออนไลน์เพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-Net ม.3

   ดังนั้น ผู้เรียนทุกคน จะต้องผ่านการกรองพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อน เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนแต่ละคน เริ่มมีปัญหาทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับใด เรื่องอะไร แล้วจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อรักษาปัญหาดังกล่าวให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานดีขึ้นจนสามารถเรียนรู้ได้ทันผู้เรียนคนอื่นๆได้

กระบวนการเตรียมความพร้อม O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน

1. กระบวนการคัดกรองเด็ก

2. ขั้นตอนการปรับพื้นฐาน

3. ขั้นตอนการทดสอบระหว่างติว

4. Post Test จากข้อสอบ O-Net

โดยระบบสามารถตอบโจทย์ การจัดการเรียนการสอนตรงตามตัวชี้วัด

- การสอบรายบท

- การตัดเกรดรายบท

- การวัดคะแนน % เด็กรายบท (เพื่อวัดว่าเด็กตก หัวข้ออะไร) ซึ่งสามารถคัดกรองเด็กนักเรียนได้ทั้งหมด

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-Net ม.3 จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.0 ต่อไป 

Pic455Re_2

Pic488RE_2

 

อ่านต่อ...