ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

 

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

ระบบบริหารเวลาเรียน (Check Time)

ระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่มลดคะแนนพฤติกรรม

Checktime

 
 
 
 • สามารถบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนตั้งแต่มาถึงโรงเรียน การเข้าเรียน/ขาด/ลา/มาสาย ในแต่ละรายวิชา รายคาบเรียนและเวลาออกจากโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองทราบข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน
 • บันทึกและจัดเก็บข้อมูลของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานและตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
 • สามารถวิเคราะห์สัดส่วนเวลาเรียนสำหรับหน่วยการเรียนรู้ปกติและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 • สามารถบันทึกตารางสอนและมีรายงานแสดงตารางสอนอาจารย์ ตารางสอนนักเรียน ตารางสอนรายบุคคลและตารางการสอนแต่ละกลุ่มสาระได้
 • สามารถกำหนดแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร/หมวดวิชาเรียน/กลุ่มวิชา สาระแกนกลาง มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และแสดงรายละเอียดของแผนการเรียนของนักเรียนตามระดับชั้นได้ 
 • สามารถบันทึกรายละเอียดการสอนรายคาบเรียนของครู เพื่อให้ผู้บริหาร ครู สามารถจัดทำเป็นแฟ้มรายงานการสอนรายคาบสำหรับการนิเทศการศึกษาสำหรับครู และยังใช้เป็น แฟ้มสะสมผลงานของครูเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ในการเลื่อนขั้นตำแหน่งและขั้นเงินเดือน
 • เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูฝ่ายวิชาการ สามารถวิเคราะห์คุณภาพการสอนของครูเป็นรายบุคคล รายวิชาได้
 

 

 

ขอบเขตของระบบ

ข้อมูลนักเรียน

 • บันทึกและจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางด้านการศึกษา
 • ออกรายงานใบตรวจสอบการลงทะเบียนของนักเรียน
 • ออกรายงานรายชื่อนักเรียน ในแต่ละห้องเรียน
 • ออกรายงานใบเช็คชื่อการเข้าเรียนรายวัน ในแต่ละห้องเรียน
 • ออกรายงานประวัตินักเรียนรายบุคคล
 • ออกรายงานที่อยู่และรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา
 • ออกรายงานทะเบียนประวัติของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

 

ข้อมูลครูและบุคคลากร

 • บันทึกและจัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวของครูและบุคลากร 
 • บันทึกและจับเก็บข้อมูลประวัติการฝึกอบรมหรือสัมมนาของครูและบุคลากร 
 • บันทึกประวัติการปฏิบัติงานและการรับราชการของครูและบุคลากร
 

แจ้งเตือนด้วยอีเมล์หรือข้อความสั้น(SMS)

 • สามารถส่งอีเมล์ผ่านระบบเมล์ได้ อาทิ Gmail Microsoft
 • สามารถส่งอีเมล์หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งการมาเรียนสาย การขาดเรียนรายคาบ การหมดสิทธิ์สอบของนักเรียนเป็นรายวิชา
 • แสดงชื่อผู้ส่งเป็นชื่อโรงเรียน โดยตั้งเวลาส่งข้อความอัตโนมัติ หรือส่งเมื่อต้องการได้
 • แจ้งรายงานการส่ง เป็นวัน/เดือน/ปี และสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
 

เวลาการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

 • บันทึกมาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และกำหนดแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร/ หมวดวิชาเรียน / กลุ่มวิชา
 • แสดงรายละเอียดของแผนการเรียนของนักเรียนตามระดับชั้นและแผนการเรียนได้ 
 • ฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการมาเรียนได้ทันที
 • บันทึกเวลาการมาสอนของครู การเข้าเรียนและการขาดเรียนของนักเรียนรายคาบวิชา แสดงสถานะการมาเรียนรายคาบของนักเรียนเป็นสีเขียว และไม่มาเรียนเป็นสีแแดง
 • สามารถบันทึกการลาและแนบใบลาต่างๆ ของครูและนักเรียนย้อนหลังได้
 • สามารถแนบเอกสาร ภาพ และสื่อการสอนต่างๆได้
 • สามารถคำนวณเวลา ขาด ลา มาสาย และออกรายงานสรุปการมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์สอบของนักเรียนเป็นรายวิชาได้โดยอัตโนมัติ 
 • รายงานรายชื่อนักเรียนมาสาย ขาดเรียนของนักเรียนตามช่วงวันที่
 • รายงานสถิตินักเรียนที่ขาดเรียนและขาดเรียนเกินกำหนด
 • รายงานสถิตินักเรียนมาเรียน สรุปตามระดับชั้นและปีการศึกษา
 • รายงานสถิติการมาสอนและแบบบันทึกการสอนของครูรายบุคคล
 • รายงานสรุปบันทึกการสอนของครูเป็นรายวิชา รายคาบ รายภาคเรียน
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขาด ลา มาสายของนักเรียนกับระบบบันทึกคะแนน พฤติกรรมได้ (ถ้ามี)
 
contact 
 

สนใจผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอก